Regulamin konkursu

„Bezpieczny przejazd na Stacji Muzeum Czernichów Główny” pod patronatem Skarbów Blisko Krakowa

Organizator Konkursu: Stacja Muzeum Czernichów Główny ul. Wiślana 3, 32-070 Czernichów

Patronat Konkursu: Skarby Blisko Krakowa
Instytucja wspierająca: Fundacja Bezpieczny Przejazd
Wydarzenie współfinansowane ze środków Stowarzyszenia LGD Blisko
Krakowa

 1. Uczestnicy konkursu: Do Konkursu przystąpić mogą wyłącznie klasy 0 – III nieprzekraczające liczbą uczniów: 30 szkół podstawowych z obszaru gmin Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów (zwane dalej „obszarem Blisko Krakowa”)
 2. Cel konkursu: Celem konkursu jest zaprezentowanie Stacji Muzeum Czernichów Główny placówkom oświatowym, dzieciom, rodzicom i społecznościom lokalnym jako Skarb Blisko Krakowa - miejsce warte odwiedzenia, ukazujące polskie dziedzictwo historyczne i technologiczne. Drugim ważnym celem konkursu jest nauka bezpiecznego i świadomego zachowania dzieci w ruchu drogowym, z naciskiem na właściwe zachowanie w pobliżu przejazdów drogowo-kolejowych.
 3. Zasady konkursu: Zadaniem uczestników jest przygotowanie plakatu informacyjnego, ukazującego prawidłowe zachowania w ruchu drogowym lub ostrzegawczego, obrazującego jakie zagrożenia płyną z niewłaściwego zachowania w ruchu drogowym, ze szczególnych uwzględnieniem przejazdów kolejowo-drogowych. Plakat ma być pracą zbiorową jednej klasy od 0 do III. Szczególnie doceniane będzie przygotowanie plakatu z ciekawym hasłem (np. gra słów, rymowanka). Technika plastyczna dowolna, prace w formacie od A0 – do A2.
 4. Materiały do konkursu dla nauczycieli: Nauczyciel powinien zaprezentować dzieciom Organizatora jakim jest Stacja Muzeum Czernichów Główny - jedyne Muzeum Kolejowe w powiecie krakowskim, w którym zgromadzono zabytkowe elementy taboru kolejowego, reprezentujące historię kolei wąskotorowej w Polsce. Więcej o Organizatorze na można przeczytać na jego stronie www.ostatniakolejka.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook. Kolejnym krokiem przed przygotowaniem plakatu powinno być zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa w pobliżu przejazdów kolejowo-drogowych. Niezbędne materiały znajdują się na portalu Bezpieczny Przejazd
 5. Formularz zgłoszeniowy: wraz z plakatem należy przesłać formularz zgłoszeniowy.
 6. Laureaci Konkursu: Trzy klasy 0 – III ze szkół podstawowych z obszaru Blisko Krakowa o maksymalnej liczbie dzieci 30, które zdaniem Jury przygotują najciekawsze i najbardziej oryginalne plakaty.
 7. Adres do nadsyłania prac: Prace wraz z formularzem konkursowym należy przesłać pocztą tradycyjną na adres organizatora: Stacja Muzeum Czernichów Główny, ul. Wiślana 3, 32-070 Czernichów w terminie do 10.06.2022. Decyduje data stempla pocztowego. Prace które dotrą po 17 czerwca nie będą brane pod uwagę.
 8. Jury: Trzy najlepsze prace wyłoni komisja złożona z właścicieli Stacji Muzeum Czernichów Główny. Ich decyzja ta jest nieodwołalna i ostateczna.
 9. Nagrody: 3 równorzędne nagrody: wizyta na stacji dla 3 klas, które zostaną laureatami konkursu oraz zeszyty edukacyjne z kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” dla każdego dziecka z grona laureatów. Dojazd na koszt laureatów w terminie uzgodnionym wspólnie z przedstawicielem Stacji Muzeum Czernichów Główny w przedziale czasowym od 01.09.2022 do 15.10.2022.
 10. Terminarz:
  Ogłoszenie konkursu: 01.05.2022r na stronie internetowej i na profilu społecznościowym Organizatora.
  Termin przesyłania prac do Organizatora:16.05.2022 - 10.06. 2022,
  Rozstrzygnięcie konkursu:Informacja ta pojawi się na profilu
  Facebookowym: Ostatnia Kolejka – Stacja Muzeum Czernichów Główny.
 11. Realizacja wizyt klasowych na Stacji Muzeum: 01.09.2022 - 15.10.2022. W czasie wizyty odbywa się zwiedzanie Stacji oraz warsztaty o bezpieczeństwie. Czas trwania wizyty: ok. 2 - 2,5h. Na Stacji Muzeum Czernichów Główny obowiązuje regulamin obiektu. Uczestnicy zwiedzania zobowiązują się do akceptacji i przestrzegania regulaminu. Za bezpieczeństwo dzieci przez cały czas zwiedzania i zajęć odpowiadają opiekunowie. Regulamin do wglądu dla laureatów.
 12. Postanowienia końcowe:Prace konkursowe przechodzą na rzecz Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość upubliczniania zdjęć prac. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda na wykonania i upublicznianie zdjęć prac i fotografii uczestników warsztatów na profilu Facebookowym Organizatora i stronie www.ostatniakolejka.pl jako zdjęć z wydarzenia publicznego.

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+ 48 664 08 77 00

lub mogą Państwo odwiedzić nasz profil facebookowy

Nasz obiekt należy do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w woj. małopolskim.

Nasi Partnerzy


| Kolejka w Rudach | www.kolejkarudy.pl

| Skansen Kolejowy w Pyskowicach | www.tozk.pl

| Lokalna Kolej Drezynowa | www.drezynyregulice.pl

| St Kitts Scenic Railway | www.stkittsscenicrailway.com

| Morawskie Budejowice Czechy | www.svd-jzm.cz

| Skarby blisko Krakowa | www.skarby.bliskokrakowa.pl

| Małopolskie Szlaki Turystki Kolejowej | www.kolejegalicyjskie.pl

| narowery.visitmalopolska.pl | narowery.visitmalopolska.pl